Članovi

Udruga okuplja i organizira slijepe i slabovidne na području grada Ogulina, općina Saborsko, Plaški, Josipdol i Tounj.

Vodi obavezan popis slijepih osoba.

Broj članova Udruge varira, a trenutno broji 76 članova.

Udruga od samog osnutka obavlja sve aktivnosti vezane uz redovnu komunikaciju sa članovima, obilazak starijih slijepih osoba, pomoć u kontaktima sa institucijama, organizacija sportskih, šahovskih i raznih društvenih događanja. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa pozvalo se Kazalište slijepih i slabovidnih «Novi život» iz Zagreba da sa svog repertoara izvedu jednu predstavu za građane Ogulina sa svrhom socijalne integracije slijepih i slabovidnih osoba svih uzrasta. Udruga omogućuje svom predstavniku odlazak na pojedinačno šahovsko prvenstvo slijepih Hrvatske u Premanturu, predstavnici žena na susrete slijepih žena Hrvatske obilježiti Dan žena i Majčin dan. Organiziramo jednodnevne izlete za članove sa svrhom druženja razmjene iskustava i bolje socijalne uključenosti, zainteresiranim članovima, pogotovo onima lošijeg zdravlja i imovinskog stanja omogućiti sedmodnevni boravak u ERKS Premantura. I dalje cemo raditi na nabavki tiflotehničkih pomagala sa svrhom lakšeg snalaženja u svakodnevnom životu, uplaćivati bibliotečnu članarinu i pretplatu na zvučne i brajeve časopise sa svrhom bolje informiranosti članova kako o problemima slijepih, tako i u društvu općenito, a posuđivanjem knjiga iz bogatog knjižnog fonda Hrvatske knjižnice za slijepe, učiniti im život duhovno bogatijim. Posebna aktivnost članova udruge usmjerena je na pomoć mlađim osobama sa oštećenim vidom da prevladaju komunikacijske probleme. Educiramo mlađe članove udruge slijepih i osobe sa posebnim potrebama u korištenju Braillovog pisma, te o osnovama komunikacije slijepih osoba, što je bitno pomaže u njihovom snalaženju u društvu. Kontinuirano pratimo njihovo obrazovanje i pružamo adekvatnu pomoć, poput nabavke potrebnih pomagala (govorni kalkulator, brajev papir za pisanje ), učlanjenje u Hrvatsku knjižnicu za slijepe, preplaćen na brajev časopis ” Mladost”, služi se brajevim atlasom i sl.

Korisnici dolaze iz udaljenih mjesta naše županije, Plaškog, Ličke Jasenice, Josipdol, Lapat, Ogulin. Naši korisnici su slijepe i slabovidne osobe koje često žive same u zabačenim područjima i prepuštene su same sebi. Javni prijevoz im je teško dostupan, a i kada je dostupan, oni se slabo snalaze jer rijetko napuštaju sigurnost svog doma. Naša pomoć u obavljanju svakodnevnih životnih obaveza (odlasci liječniku, specijalistički pregledi, terapije, upućivanje na pravu adresu, pomoć u kući ) je rado prihvaćena, s obzirom na stariju populaciju, što za njih predstavlja veliku problematiku.