Aktivnosti

Sve aktivnosti Udruge, programi i programske djelatnosti istaknute su u važnim strategijama Republike Hrvatske, kao što su Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.- 2015. godine, te drugim dokumentima koji su sastavni dio politike socijalnog uključivanja. Navedeno područje je od posebne državne skrbi i ima smanjene gospodarske mogućnosti. Udruga na spomenutom području pronalazi i evidentira osobe oštećena vida, a naročito radi na ranom otkrivanju osoba oštećenog vida u svrhu preventivnog djelovanja te pomaže djeci u uključivanju u redovne i specijalne škole.

slika2Usluge i aktivnosti koje provodimo pridonose prevenciji institucionalizacije odraslih osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom. Organiziramo usluge koje doprinose socijalnom aktiviranju, druženju korisnika, kreativnom izražavanju i sudjelovanju korisnika koji žive sami ili obiteljima, u svim aktivnostima lokalne zajednice u kojima sudjeluju i drugi građani. Pružamo pomoć u kući osobama s težim stupnjem invaliditeta kojima je potrebna. Udruga pomaže u nabavi tehničkih pomagala slijepim i slabovidnim osobama, vodi stalnu brigu o starijim slijepim osobama, pomaže kod njihovog zbrinjavanja u druge obitelji, domove za osobe treće dobi, pomoć pri odlasku liječniku. Njihove poteškoće prilikom obavljanja spomenutih poslova u značajnoj su mjeri dio aktivnosti Udruge slijepih Ogulin čiji djelatnik (tajnik) pomaže u njihovom obavljanju.

Organiziramo usluge koje doprinose socijalnom aktiviranju, druženju korisnika, kreativnom izražavanju i sudjelovanju korisnika koji žive sami ili obiteljima, u svim aktivnostima lokalne zajednice u kojima sudjeluju i drugi građani.

U dosadašnjem periodu od 01.lipnja 2014.godine do 30.studenoga 2014 pokrili smo troškove hladnog pogona, zaposlili administrativnog tajnika na puno radno vrijeme, te stručnog suradnika – ugovor o djelu na pola radnog vremena. Članovima smo nabavili tiflotehnička pomagala, uveli TELE CARE sustav osmorici korisnika, omogućili članovima boravak u rehabilitacijskom kampu Premantura. Više druženja članova, socijalizacija, organiziranje sastanaka sa Centrom za socijalnu skrkb, dostupnost potrebnih informacija i pomoći koja im je neophodna. Uključili smo u rad udruge nove volontere.

slika3Zapošljavanjem stručnog suradnika omogućili smo stalnu brigu o starim i bolesnim osobama, pomoć samcima u svakodnevnom životu. Članovima koji žive u teško dostupnim dijelovima našeg područja, osigurali smo prijevoz na liječničke preglede u bolnice diljem županije i prijevoz za obavljanje neophodnih životnih aktivnosti. Korisnicima koji žive u zabačenim područjima, ukupno njih deset, javni prijevoz nije dostupan, javne linije su im udaljene po nekoliko kilometara. Posljedica izoliranosti je nebriga za vlasito zdravlje. Pružanje ove usluge naši korisnici su prihvatili sa zadovoljstvom. Prilikom obilaska terena, stručni suradnik raditi će i na otkrivanju novooslijepjelih osoba i njihovom evidentiranju.

Uvođenje TELE CARE (usluga halo pomoci); kako je vise od 2/3 nasih korisnika starije zivotne dobi koji zive u zabacenim krajevima tele care aparati su uveliko olaksali i ubrzali pružanje pomoci. Osam korisnika je dobilo aparate i obučeni su za korištenje. Do sada smo imali dva poziva zbog pada starijih osoba, koje su u najkraćem mogućem roku prevezene u zdravstvenu ustanovu i sanirane.

Članovima slabijeg imovinskog stanja, pomogli smo u nabavci tiflotehničkih pomagala, dva duga bijela štapa, brailleov papir za našeg srednjoškolca, dva ručna govorna sata, jedan sat za slabovidne , jedan sat budilica sa termometrom.

Omogućili smo boravak petorici korisnika u rehabilitacijskom kampu Premantura, pomažući na taj način njihovoj resocijalizaciji i integraciji u društvo.

slika4Zapošljavanjem poslovne tajnice, vrata Udruge su svakodnevno otvorena, a ukoliko su planirane i dodatne aktivnosti, radimo i u poslijepodnevnim i večernjim satima. Korisnici se navikavaju na ovakav način rada, te svakodnevno primamo sve više poziva i upita iz različitih područja života, koje nastojimo riješiti. Prilikom osobnih dolazaka, nastojimo na licu mjesta riješiti nastale probleme i uputiti korisnike na pravu adresu uz pratnju i pomoć.

Suradnjom sa ostalim institucijama u gradu nastojimo organizirati događanja koja informiraju naše korisnike i pomažu prilikom integracije u društvo. U rad udruge uključeni su i novi volonteri.

U dosadašnjoj provedbi partnerska suradnja bila je uspješna. Organizirani su sastanci sa predstavnicima partnera u svrhu rješavanja problematike članova na području egzistencijalnih problema, obrazovnih prava, sa Centrom za socijalnu skrb. Sastanci sa Crvenim križem u svrhu podjele paketa članovima. Grad Ogulin sufinanciranje programa, konzultacije i održavanje radionica u svrhu edukacije o životu invalida EU, ustupanje prostora za radne prostorije udruge. Uspostavljena suradnja sa novoosnovanim volonterskim centrom.

slika5U rad udruge redovito su uključeni volonteri. Vodimo evidenciju volontera, pristupnice, sklapamo dugoročne i kratkoročne ugovore o volontiranju. Nedavno je u Ogulinu počela djelovati udruga koja se bavi organiziranjem volontera, te smo počeli međusobnu suradnju. Nadamo se da ćemo uključiti što veći broj volontera u rad udruge, jer je svakoj slijepoj ili slabovidnoj osobi potreban pratitelj i pomoć prilikom obavljanja svakodnevnih poslova. Ministarsvo do sada nismo izvješćivali o volontiranju. Budući da smo upućeni i educirani kako izraditi izvješće, u idućem razdoblju prijaviti ćemo se kao organizatori volontiranja.

Od nedavnih aktivnosti, obilježili smo u našoj Udruzi blagdan Sv. Lucije, kojeg smo proslavili 10.12.2014. gdje se okupio veći broj naših članova.